به این سوال از دو دیدگاه می توان جواب داد؛ یکی از دیدگاه علم پزشکی و دیگر از دیدگاه علم الکترونیک. از نظر علم پزشکی سمعک چیست؟ از نظر پزشکی سمعک (Hearing Aid) دستگاهی است که به بهبود شنوایی افراد کم‌ شنوا کمک می‌کند. از نظر علم الکترونیک سمعک چیست؟ سمعک دستگاه الکترونیک کوچکی است…